Kiến trúc tổng thể (Architecture) để xây dựng chuyển đổi số trong doanh nghiệp:
1) Digital Business Strategy: Chiến lược tổng thể chuyển đổi số & ứng dụng trong kinh doanh
2) Digital Operating Model: Chọn lựa mô hình hoạt động phù hợp
3) Digital Technology: Nền tảng công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *