PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Bắt đầu với ý tưởng kinh doanh từ doanh nghiệp, chúng ta sẽ cùng nhau phát triển phần mềm của bạn dựa trên các tiêu chí sau:

    • Phân tích thị trường, tư vấn, thiết lập yêu cầu.
    • Thiết kế UI/UX.
    • Triển khai ứng dụng phần mềm theo đúng yêu cầu (phân tích yêu cầu, thiết kế, thực thi, kiểm thử, triển khai, bảo trì và hỗ trợ).